FaceBook Twitter WordPress YouTube Pinterest

☎ A Taste of Access

In these phone calls, your Facilitator or Practitioner will go through some of the basic tools, techniques and processes of Access, allowing you to have a greater awareness of what is possible for you. This is a great time to ask any questions you desire. What would it take to create more freedom for yourself? Find out what Access is about and come and play in the energy of Access. What else is possible?

Class Details

Pre-requisites: None
Facilitator: Dr Lisa Cooney, MFT
Date: 22/Mar/2017 - 22/Mar/2017
Time: 7:00pm Warsaw Time
Location: ZOOM HANGOUT, Poland
Cost: FREE
PDFInternational Class Fees - only for 'Core Classes'
PDFInternational Class Fees - Gary Douglas & Dr Dain Heer's Classes
Event Coordinator/Contact: Kamila Dolota kamiladolota@gmail.com & Dorota Doris Wysocka doris.wysocka@gmail.com
Notes: Możliwości ponad przemocą i krzywdą

Krzywda i przemoc przenikają do każdej twojej komórki. Kiedy krzywda przejmuje nad tobą kontrolę, to zawęża i ogranicza to, co możesz tworzyć w swoim życiu. Czujesz się zamknięty w niewidzialnej klatce, do której nie możesz znaleźć klucza.

Jeśli szukasz klucza aby uwolnić siebie z tej klatki niemocy i bezsilności to spotkanie z dr Lisą Cooney (MFT, CFMW, Facylitator 3-dniowej Klasy o Ciele) może być właśnie tym, czego od dawna szukało twoje ciało.

Albo poszukujesz nowych możliwości, żeby już więcej samemu nie wywoływać przemocy przeciwko sobie jako źródła swojej kreacji?

Czy wykreowałeś przyszłość jakiej pragnąłeś? Czy raczej patrzysz na to, co zbudowałeś i szukasz jakiegoś wsparcia, żeby to wszystko zmienić?

Podczas tego spotkania Zoom (webinaru) poruszymy:
- Podejmowanie działań dotyczących twoich pomysłów i marzeń
- Zmiana twojego nastawienia, że zasługujesz na mniej
- Stawianie pragmatycznych kroków w swoim życiu lub biznesie abyś mógł wyjść ponad to, gdzie jesteś teraz
- Eliminowanie krzywdzenia przejawiającego się w niedbałości, posiniaczeniu i ranieniu twojego ciała i kreowania chronicznego bólu lub innych form nie-łatwości z ciałem
- Odkrycie swojego wewnętrznego sędziego oraz narzędzi zmieniających wewnętrzny głos, który masz w swojej głowie i który zawiaduje twoim życiem
- Wsparcie ciebie w tym, żebyś wybrał dla siebie i stał się żądaniem, którym naprawdę jesteś
- Zażądanie od samego siebie troski o siebie i wykreowanie w sobie pragnienia życia.

Co uczyniłeś tak właściwym w przemocy i krzywdzeniu siebie, że odmawiasz hedonistycznej przyjemności orgazmicznego życia?

Czy teraz właśnie jest ten czas, żeby powiedzieć to, co nigdy nie było wypowiedziane i zmienić energetykę Polski?
Jestem tutaj dla was, ZAPYTAJCIE MNIE O DOWOLNĄ RZECZ i zobaczmy co możemy stworzyć i zmienić dla ludzi, ciał i ziemi w Polsce...

Dziękuje Dorota Doris Wysocka i Kamila Dolota za tworzenie tej klasy i kreowanie tego spotkania zoom i nadchodzących klas w Warszawie!

Jak może być jeszcze lepiej?ENGLISH:
Possibilities Beyond Violence and Abuse

"Abuse and Violence can penetrate every cell of you. When abuse owns you, it constricts and limits what you can create in your life. You feel locked in an invisible cage that you can't find the key for."

If you are looking for the key to unlock you from your cage of disempowerment this introduction with Dr. Lisa Cooney, MFT, CFMW, 3 Day Body Class Facilitator may be just what your body has been looking for.

Or maybe you are seeking a new possibility to no longer invoke violence against you as the source of your creations?

Have you created the future you desire? Or are you looking at what you created and going I require some contribution to change all this?

During this Zoom-inar (Webinar) we will address:

-Taking Action on your ideas and dreams.
-Changing settling for less then you deserve.
-Doing the pragmatic steps it takes in your life or business so you can never go beyond where you are now.
-Eliminating the violence to neglect, bruise, or hurt your body or create chronic pain or other forms of dis-ease.
-Discovering your inner judge and tools to change that internal voice playing in your head and ruining your life.
-Empowering you to choose for you and be the demand you know you truly be.
-Demanding self care and creating the lust for living that is inherent within you?


What have you made so appropriate about violence and abuse of you that you refuse the hedonistic pleasure of orgasmic living?

Is now the time speak what has never been spoken and change the energetics of Poland?

I’m here for you, ASK ME ANYTHING and let’s see what we create and change for people, bodies and the earth in Poland...

Thank you Dorota Doris Wysocka and Kamila Dolota for the class creation and the generation of the zoom-inar and classes upcoming in Warsaw!

How does it get any better than this?

FREE ZOOM

HOSTS:
Kamila Dolota kamiladolota@gmail.com &
Dorota Doris Wysocka doris.wysocka@gmail.com
    

Register for this class:

 

This event is closed and does accept further registrations

 

Consciousness includes everything & judges nothing
What's New!
Twitter
Explore