FaceBook Twitter WordPress YouTube Pinterest

Annica Hedman

Contact Details

Details

Name: Annica Hedman
Certification: Certified Facilitator
Phone: 070-6063964
Location: Föra kyrkgata 2
Borgholm
Öland
Sweden
Email Email Annica Hedman

About Annica Hedman

(In English below)

Hej och välkommen till min sida!

Redan som liten tittade jag på stjärnorna och undrade om det fanns nåt mer än den värld vi lever i. Jag funderade också mycket på hur det kunde komma sig att jag var just jag och att det kändes som om jag liksom ändå var större än mig själv.

När jag växte upp var jag både en klassisk duktig flicka och en idealistisk rebell. De två fungerade inte så bra att växla mellan. Det gjorde folk förvirrade.
Med tiden blev jag utåt sett effektiv och seriös. Kompetent. Kunnig. Social. Kraftfull.

Inuti dömde jag mig själv hårt och skapade ett avvisande skal runt min innersta kärna. I huvudet surrade det en massa slutsatser, åsikter och dömanden, om mig, världen, samhället, företeelser och andra människor och vad de trodde, tyckte och tänkte om mig. Det skapade mycket ångest och oro och var otroligt ansträngande, jag var ofta väldigt, väldigt trött. Och arg. Och ledsen. Jag trodde förstås att allt var mitt.

Jag fick barn tidigt och tog mycket ansvar. Efter ett par chefsjobb och flytt långt ut på landet på Öland till ett hus med, milt uttryckt, renoveringsbehov så blev jag utmattad och sjukskriven i flera år. Jag ville inte träffa folk. Bara grävde i min trädgård och gick ut med hunden. Jag såg bara en grå dimma istället för framtid. Hade ingen aning om vad jag ville bortom nästa år.

2011 tog jag klivet ur ekorrhjulet och startade eget. Jag ville skapa ett besöksmål i min trädgård, med café, kurser och försäljning. På jakt efter sätt att ändra mina tankar och sluta oroa mig för försörjningen så hittade jag Access Conciousness samma höst. Sedan dess har det mesta förändrats kapitalt.

Trötthet och modlöshet försvann gradvis och började direkt efter den första Barskursen.
Jag har fått den ena AHA-upplevelsen efter den andra och mycket i min världsbild har förändrats kapitalt.

Ett mål med att ha ett företag var att få skapa på mitt sätt och det gör jag verkligen nu. Jag har mängder av spännande projekt i gång, som alla lever sina egna liv. Samtidigt tar jag lättare på allt än nånsin förut. Jag analyserar allt mindre och ställer frågor istället för att dra ogrundade slutsatser. Jag tar inte allt, eller mig själv, på så blodigt allvar längre. Hur blir det bättre än så?

Ett favoritverktyg från Access är "Who does it belong to? Vem tillhör detta?" Jag brukar variera det med att fråga "Har det här med mig att göra? Är det här viktigt för mig?" Numera är det relativt tyst i huvudet, min energi räcker mycket längre och jag kan följa flödet bättre.

Idag är jag Certified Facilitator och har gått de flesta av Access kurser minst en gång. Jag har varit i Indien och fått insikter i min egen storhet, i Costa Rica och känt en lätthet och glädje bortom allt vad jag kunde föreställa mig. Jag är laddad med redskap för att visa vägen mot ett annat sätt att tackla livet.

Vill du också ha en nystart? Vill du vara med och leka?
Jag ger kurser i Bars, Foundation enskilda kroppsprocesser (Body Processes) och Energetic Facelift. Du hittar info om kurserna på hemsidan här och på min hemsida www.annicahedman.se.

Är tiden mogen?
Är det dags att vara din egen lyckas smed?

Mer om mig, kurser, trädgården och annat jag gör hittar du på www.annicahedman.se

Jag ser fram emot att höra av dig!

Varma hälsningar
Annica--------------------------------Hi and welcome to my page!

As a young girl, I looked at the stars and wondered if there was something more than the world we live in. I was thinking a lot about how it could be that I was just me and it felt as if was somehow greater than myself .

When I grew up, I was both a classic good girl and an idealistic rebel. The two did not work so well together. It made people confused. In time, I became effective and serious on the surface. Competent. Knowledgeable. Social. Powerful.

Inside, I judged myself hard and created a shell around my innermost core. The head buzzed a lot of conclusions, opinions and judgments, about me, the world, society, events and other people and what they thought, felt and thought about me. It created a lot of anxiety and it was incredibly exhausting, I was often very, very tired. And angry. And sad. I thought, of course, that everything was mine.

I was a young mom and took a lot of responsibility. After a few management jobs and moving far out in the countryside on the island of Öland to a house that, to put it mildly, needed to be renovated, I was exhausted and not able to work for several years. I did not want to meet people. Just dug into my garden and walked the dog. I saw only a gray mist instead of the future. Had no idea what I wanted beyond next year.

In 2011 I quit the rat race and started my own company. I wanted to make my garden into a tourist destination, with café, gardening courses and sales. In search of new ways to change my mindset and stop worrying about money I found Access Conciousness the same year. Since then, most of my life have changed dynamically.

Fatigue and discouragement gradually disappeared and it began immediately after the first Bars class. I had one AHA experience after another and in my world has changed dynamically.

One of my aims with having a company was to create in my way and I certainly do that now. I have lots of exciting projects underway, all living their own lives. At the same time, I take everything easier than ever before. I don't analyze everything, asking questions instead of drawing unfounded conclusions all the time. I do not take everything, or myself, so deadly serious anymore.
How does it get better than that?

A favorite tool from Access is "Who does it belong to? " I tend to vary it by asking "Does this have to do with me? Is this important for me?" Nowadays, it is relatively quiet in my head, my energy goes a lot further and I can follow the flow better.

Today I am Certified Facilitator and have attended most of the Access courses at least once.
For instance I have been to an Access 7 days in India and got a sense of my own greatness and in Costa Rica Facilitator Training I percieved ease, peace and happiness beyond what I could ever imagine possible. This really works! I'm now loaded with tools to facilitate you in a very different way to tackle life.

Are you ready? Is now the time?
I give courses in Bars, Foundation individual body processes (Body Processes) and the Energetic Facelift. You'll find information about the courses on the website here and on my website www.annicahedman.se.

You will find out more about me, courses, my garden and the other things I do at:
www.annicahedman.se

I look forward to hearing from you!

Annica

Classes

Annica Hedman's current class listing.

No matching classes found
Consciousness includes everything & judges nothing
What's New!
Twitter
Explore