FaceBook Twitter WordPress YouTube Pinterest

My Södergren

Contact Details

Details

Name: My Södergren
Certification: Certified Facilitator
Phone: +46 (0)704 418024
Location:
Stockholm and all other cities
SWEDEN & The WORLD
Email Email My Södergren

About My SödergrenFor English, scroll down please :)

Under många år testade jag olika former av personlig och spirituell utveckling, alltifrån olika sätt att meditera, hur jag kan vara mer kvinna, tänka eller visualisera för att få ett bättre liv… För några år sedan blev det så tydligt att det jag gjorde var att försöka passa in i alla dessa formler och “regler” om hur jag skulle vara för att vara lycklig, sann, kärleksfull, framgångsrik etcetera … Jag utgick från alla andras verkligheter och dömde mig själv för att aldrig riktigt få till det hela vägen.

2006 gick jag min första Accesskurs och trots enormt motstånd började jag organisera kurser för Access Consciousness i Sverige. Någonstans visste jag att det som fanns inom Access skulle gjöra den stora skillnaden... Och det gjorde det!!!
I dag kan jag mer och mer leva mitt liv i lätthet, glädje och härlighet oavsett vad som pågår runt omkring. Hur blir det bättre än så?

Genom de enastående verktyg och tekniker som Access gett mig, upplever jag en så tydlig skillnad i alla områden av mitt liv.
Jag har mer KUL i mitt liv, mer pengar, uppdragen trillar in och mina relationer utgår nu mer ifrån vad som funkar för mig och hur jag kan bidra till världen och inte hur jag måste vara för att bli omtyckt.

BE YOU AND CHANGE THE WORLD
Hela mitt liv gick tidigare ut på att hjälpa andra att förändra sin situation till det bättre.
Plötsligt insåg jag att jag utgick ifrån det jag tyckte var bra, skulle även gälla för andra. Ops!
Så fick jag en insikt som öppnade upp för ett fenomenalt liv!
Om jag försöker förändra världen – för vad är det då jag skapar? En värld att förändra.

Nu utgår mitt liv ifrån att vara mer av MIG och genom det förändra världen. När jag väljer för mig, förändras världen runt omkring,
Inte utifrån att något är fel utan för att MER ÄR MÖJLIGT! ALLTID!

IT’S WEIRD IT’S WACKY & IT WORKS

Förändringsarbete genom Access Consciousness verktyg och processer ligger till grund för allt i min verksamhet. För att ge möjlighet till val bortom det Matrix som du skapar för att hålla dig kvar där du alltid varit.

Jag finns här för dig som söker förändring, som vill något mer, som vill hitta något som verkligen funkar.

Hur vore det att få verktyg för att kunna göra val bortom förutfattade meningar, invanda mönster och andras tyckande om hur du ska vara?

Vad mer är möjligt?
Det är galet, tokigt, knasigt… och det funkar!

HUR BLIR DET BÄTTRE ÄN SÅ?

Innerlig tacksamhet,
My

English:
For many years I tried various forms of personal and spiritual development, ranging from ways to meditate, how I can be more feminine as a woman, think or visualize to achieve a better life ...
A few years ago it became so clear that what I did was trying to fit in all these formulas and "rules" about how I would have to be to be spiritual, happy, true, loving, successful, etc. ... I assumed everyone else's realities and I judged myself to never get it the right way.

2006 was my first Access class and despite enormous resistance, I began to organize classes for Access Consciousness in Sweden. Somewhere, I knew what was in Access would make the difference for me ... And it did!
Today, I have the tools to live my life in ease, joy and glory no matter what is going on around me. I know that it is all a choice and being the question opens up the possibilities I never could have imagined... How it will be better than that?

Through the unique tools and techniques that Access gave me, I experience such a marked difference in all areas of my life.
I have more FUN in my life, more money and my relationships are based now from what works for me and how I can contribute to the world.

BE YOU AND CHANGE THE WORLD
My whole life was going to be to help others to change their situation for the better.
Suddenly I realized that I assumed, what I thought was good, would also apply to others. Ops!
So I got an insight that opened up for a phenomenal life and living...
.. If I try to change the world - what am I creating? ... A world to change ..!

Now choices and creation comes from being more of ME and through that change the world. When I chose for me, it changes the world around me;
Not on the basis that something is wrong but because the MORE IS POSSIBLE! ALWAYS!

IT'S WEIRD IT'S Wacky & IT WORKS

Access Consciousness tools and processes is the basis for everything in my business. To provide the opportunity for choice beyond the Matrix that you create to keep you there always has been.

I am here for those looking for change, who want something more, who want to find something that really works. People that are wiling to be the difference even if they don't know how yet...

What would it be like to get the tools to make choices beyond preconceived ideas, habits and others realities of how you should be?

Please let me know what I can contribute with to your life and living!

HOW IT GETS BETTER THAN THIS?

My sincerest gratitude,
MyAccess Consciousness har expanderat med enorm fart i hela sverige och vi är många som är kursledare och organisatörer. Jag organiserar kurser för bland annat grundaren Gary Douglas, Dain Heer, Steve Comer, Simone Milasas, med flera.
Här är några videos:
Dain Heer


Steve Comer:


Gary Douglas:

Classes

My Södergren's current class listing.

Scheduled Classes

Class Name

Date

Location

Facilitator

Access Bars Gifting & Receiving 5/Apr/2017 Stockholm, Sweden My Södergren
The Joy of Being Irresistible 8/Apr/2017 Budapest, Hungary My Södergren
Access Bars® 4/May/2017 Stockholm , Sweden My Södergren
The Foundation 5/May/2017 Stockholm, Sweden My Södergren
Consciousness includes everything & judges nothing
What's New!
Twitter
Explore