Pragmatic Psychology - Introduction


Welcome to Pragmatic Psychology - Introduction!

"Psychology used to be the study of knowing, and what happened is we went from the study of knowing to the study of behavior. Pragmatic Psychology is about using the study of knowing as a way of creating something that’s greater than what we can do by trying to control behavior." - Gary Douglas

Would you like to create a life where there is so much more ease that you know that you have to choose the ease you truly deserve?

Have you ever had a moment in your life where you thought you were going crazy and where you lost yourself in other people´s worlds, to a degree where you had no idea what your world was or what you wanted your life to be like? Have you ever tried to use your mind to get out of the insanity of this world, thinking that if you finally understand the craziness of this world, that you would be free at last? Has that ever worked?

Is now the time to lose your mind and start functioning as the infinite being you truly be?

What if the things you call problems and issues are possibilities to change direction that you have not yet acknowledged?

What if you are not having a problem, but an awareness? Are you willing to receive it?

What greatness and superpowers are depression, anxiety, ADHD, autism, psychosis, schizophrenia,…?

What if mental illnesses are capacities that you have not yet discovered? And what if your insanity is the sanity that changes the world?

Welcome to these worldwide classes where you can access your difference and your crazy and find out how you can use everything you are to create your life. Whether you are a practitioner, a doctor, therapist, parent, teacher or a person who would like to know what gift you are to the world with the difference you are, this is the class to find out.

Mag. Susanna Mittermaier, licensed clinical psychologist, psychotherapist, Radio Show host, Access Consciousness Facilitator, author of the New Book, Pragmatic Psychology- Practical Tools for Being Crazy Happy, and worldwide speaker is creating a new paradigm with psychology and therapy, Pragmatic Psychology.

Susanna is known for her revolutionary perspective on mental illness and for inspiring people all over the world to access the greatness they are beyond abuse and disease.

"Susanna has an amazing outlook and perspective on how you COULD be living life if you were willing for the adventure..." - SM., Canada

"Susanna is an artist and a professional at what she does, it was a privilege to have met her. My world changed!"  - G.B, Sweden

www.susannamittermaier.com
www.pragmaticpsychologythebook.com

 

Vítejte do Pragmatické psychologie - Úvod!

"Psychologie bývala studiem vědění a co se stalo je, že jsme šli ze studia vědění do studia chování. Pragmatická psychologie je o využití studia poznání jako způsobu vytvoření něčeho, co je skvělejší, než co můžeme vytvořit, když se pokoušíme ovládat své chování." - Gary Douglas

Chtěli byste vytvořit život, kde je mnohem více lehkosti, kdy víte, že musíte vybrat lehkost, kterou si opravdu zasloužíte?

Už jste někdy měli ve svém životě chvíle, kdy jste si mysleli, že se zblázníte a kde jste se ztratili ve světech jiných lidí, do té míry, že jste netušili, jaký je ten váš svět nebo jakým chcete, aby byl váš život? Zkoušeli jste se někdy zbavit šílenství tohoto světa tím, že jste použili svou mysl, když jste si mysleli, že pokud konečně pochopíte šílenství tohoto světa, budete nakonec svobodní? Fungovalo to někdy?

Je nyní čas opustit svou mysl a začít fungovat jako nekonečná bytost, kterou skutečně jste?

Co když záležitosti, které nazýváte problémy a komplikacemi, jsou možnosti, abyste změnili směr, který jste dosud neuznali?

Co když nemáte problém, ale uvědomění? Jste ochotni ho přijmout?

Jakou skvělostí a super-mocí jsou deprese, úzkost, ADHD, autismus, psychóza, schizofrenie,…?

Co když jsou duševní nemoci kapacity, které jste dosud neobjevili? A co když vaše šílenství je rozum, který mění svět?

Vítejte v těchto celosvětových kurzech, kde můžete získat přístup ke své odlišnosti a ke svému šílenství a zjistit, jak můžete využít vše, kým jste pro vytvoření svého života. Ať už jste praktickým lékařem, lékařem, terapeutem, rodičem, učitelem nebo osobou, která by chtěla vědět, jakým darem jste pro svět s tím jak jste odlišní, na tomto kurzu to zjistíte.

Mag. Susanna Mittermaier, licencovaná praktická psychožka, hostitelka rozhlasové show, facilitátorka Access Consciousness autorka Nové knihy, Pragmatická psychologie- Praktické nástroje, abyste byli šíleně šťastní a světová mluvčí vytvářející nové paradigma s psychologií, terapií, Pragmatická psychologie.  

Susanna je známá svým revolučním pohledem na duševní nemoci a svou inspirací lidí na celém světě, k získání přístup ke své skvělosti za hranicí zneužití a nemoci.

"Susanna má úžasný vhled a perspektivu na to, jak byste MOHLI žít život, pokud jste byli ochotní zažívat dobrodružství ..." - SM., Canada

"Susanna je umělec a profesionál v tom, co dělá, bylo to privilegium, že jsem ji potkal. Můj svět se změnil!"  - G.B, Sweden

www.susannamittermaier.com
www.pragmaticpsychologythebook.com

 

________________________________________________________

Making Relationship Work For You

Are you clear with what you desire with relationship?

Do you allow relationship to drive you crazy or are you allowing yourself to be in charge.. and what else could be possible for you?

________________________________________________________

 

Vytvořte své partnerství tak, aby pro vás fungovalo

Máte jasno v tom, co si přejete po vztahu?

Umožňujete vztah, který vás dovádí k šílenství, nebo si dovolíte si to vzít na starosti ... a co jiného by pro vás bylo možné?