Klasa Access Bars


Czy pamiętasz, kiedy ostatnio byłeś całkowicie zrelaksowany, ożywiony i „zaopiekowany”? A może upłynęło już dość dużo czasu od momentu, kiedy ostatnio otrzymałeś uzdrowienie i wdzięczność bez osądu na temat swojego ciała czy istnienia?

 

*Nasze filmy mają napisy w wielu językach. Kliknij ikonę Ustawiń w prawym dolnym narożniku filmu, aby je włączyć, a następnie wybierz język.

Pierwszą klasą w Access Consciousness jest klasa Bars®. Barsy są 32 punktami na głowie, które, kiedy się ich delikatnie dotyka, bez wysiłku i łatwo mogą uwolnić cokolwiek, co nie pozwala ci otrzymywać. To jak przycisk Delete na Twoim komputerze. Wszystkie myśli, uczucia i emocje, które Cię blokują, które powodują powtarzanie w życiu ciągle tych samych wzorców – zostają uwolnione.

Czy wiesz o tym, że Barsy są 32 punktami na głowie, które, kiedy się ich delikatnie dotyka, bez wysiłku i łatwo mogą uwolnić cokolwiek, co nie pozwala Ci otrzymywać? Te punkty zawierają wszystkie myśli, idee, przekonania, emocje i względy, które gromadzisz przez wszystkie wcielenia. To sposobność, aby pozwolić odejść wszystkiemu!

Sesja Access Bars pomogła tysiącom ludzi zmienić wiele aspektów ich ciała i życia, łącznie z problemami ze spaniem, zdrowiem, wagą, pieniędzmi, seksem i związkiem, lękami, stresem i wieloma innymi. W najgorszym przypadku poczujesz się jak po wspaniałym masażu. W najlepszym – całe Twoje życie zmieni się na lepsze z totalną lekkością.

Udział w klasie Access Bars jest wymogiem wstępnym dla wszystkich klas głównych Access Consciousness®, ponieważ pozwala ciału przetwarzać i otrzymywać zmiany, które wybierasz, z lekkością.

Co pojawia się podczas klasy?

Klasa Bars jest jednodniową klasą procesu na ciało, podczas której uczestnicy uczą się punktów Bars oraz ofiarowują i otrzymują po dwie sesje Bars.

Pytania, które często są zadawane na klasie:

Czym są BARS-y?
Jak poznać, czy Barsy płyną?
Jak znaleźć punkty Barsowe?
Co zmieniają Barsy?

Możesz również zadawać swoje pytania! Każda klasa jest współkreowana ze wszystkimi, którzy wybiorą przyjechać na tę konkretną klasę.


Wymogi wstępne

Brak

Cena

Obowiązują rabaty globalne.
Cena indywidualna dla Ciebie jest widoczna w sekcji Billing & Payments (płatności i rozliczenia) po zarejestrowaniu


Uwaga:  

Z uwagi na ograniczenia spotkań związane z COVID-19 niektórzy facylitatorzy Bars wybierają, by oferować klasy online. Access Bars jest procesem na ciało i najlepiej się go otrzymuje uczestnicząc w klasie na żywo.

  • Jeśli wybierzesz uczestnictwo online, musisz mieć ze sobą partnera, który również uczestniczy w klasie, aby móc się osobiście z kimś wymienić.
  • Kiedy otrzymasz podręcznik PDF, nie możesz otrzymać refundacji wpłaconej kwoty.

Uwaga: Sesje Bars robione na odległość nie działają, Bars to proces na ciało, który działa tylko wtedy, gdy energia jest kreowana dotykiem. To po prostu nie działa na odległość!


Access Bars Class in Lissabon

ENGLISH & PORTUGUESE BELOW

***DEUTSCH****************************************************

Ein Beispiel was die ACCESS BARS® bewirken können:
https://bit.ly/2ZvW94E

Eine Doku was die ACCESS BARS® bei Kindern bewirken:
https://www.youtube.com/watch?v=Nv0xF6OgM7k

Ein Interview mit Berenice und mir über die AccessBars®:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqet7WVsTW8

*****INFOS*****
Die Access Bars® sind ein wertvoller und angenehmer Körperprozess, der schon tausenden Menschen geholfen hat, Veränderung in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. ♥

Dazu gehören Bereiche wie z.B. Beziehungen, Gesundheit (Kopfschmerzen!), Schlaf, Gewicht, Geld, Stress, Trauma und alles was DU loslassen willst! Die Access Bars® unterstützen deinen Körper, die Veränderung, die du wählst, mit Freude und Leichtigkeit zu empfangen und zu verwirklichen.

In diesem Kurs lernst Du die Access Bars® und bekommst wundervolle Werkzeuge von Access Consciousness®, um mehr Leichtigkeit in Deinem Leben zu kreieren.

Wie läuft das Tagesseminar ab?
Jeder Teilnehmer empfängt zweimal die Bars-Aktivierung und gibt sie zweimal. Nach dem Kurs bekommst du ein Zertifikat als Bars-Practitioner und bist in der Lage, Bars-Sitzungen anzubieten. Egal ob du einen therapeutischen Beruf ausübst oder ob du die Bars bei deiner Familie, deinen Freunden und deinen Kindern aktivierst.

FACILITATOR:
Berenice Tölle
berenice.toelle@t-online.de
+4915110619917

CO-FACILITATOR:
Sophie Cerny
sophie@sophiecerny.com
+4369911348442


NEU: Dieser Kurs ist mit dem neuen Handbuch und du kannst dich darauf freuen! Du lernst nämlich auch 3 geniale Körperprozesse kennen. ♥

PREIS: internatl. Einheitspreis
Wiederholer und Jugendliche (16-17 Jahre) halber Preis
Kostenlose Teilnahme für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen.

Für diesen Kurs brauchst Du keine Voraussetzungen, und auch keine Vorkenntnisse!

WER WIR SIND##################

Berenice Tölle ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Bewusstseins-Coach. Seit 2015 unterstützt sie in ihrer Praxis in Porta Westfalica Menschen dabei, das schwere, problembeladene Leben hinter sich zu lassen für ein Leben mit deutlich mehr Leichtigkeit und Freude. Ihre Motivation ist es, zu sehen, wie ihre Klienten Stück für Stück aus der Erwartungsfalle aussteigen und wieder sie selbst werden – ganz bewusst!
Berenice liebt und lebt die Tools von Access Conscoiusness®, die sie für kein Geld der Welt wieder hergeben würde.
https://berenicetoelle.com

Sophie Cerny ist Access Bars® Facilitator, Access Consciousness Certified Facilitator, Dolmetscherin, Kreativdirektorin und Bio-Olivenöl-Produzentin. Geprägt von einer schweren "unheilbaren" Krankheit, die sie los wurde, glaubt sie nun doch an "Wunder" und das ALLES, wirklich ALLES möglich ist, wenn du die Wahl triffst. "Heute weiß ich, dass alles möglich ist und das alle Antworten in uns liegen. Mein größter Wunsch ist es, dass auch andere Menschen sehen können, dass sie Wahl haben alles zu verändert, dass sie sehen welches Geschenk sie auf diesem Planeten sind und ich will sie mit meiner Facilitation dazu ermächtigen zu wissen, das sie wissen!"

***ENGLISH***************************************************

An example of what the ACCESS BARS® can do:
https://bit.ly/2ZvW94E

A documentary about what the ACCESS BARS® can do for children:
https://www.youtube.com/watch?v=Nv0xF6OgM7k

A interview with Berenice and me about the AccessBars®:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqet7WVsTW8

***** INFOS *****
The Access Bars® are a valuable and pleasant body process that has already helped thousands of people to enable change in all areas of their life. ♥

This includes areas such as relationships, health (headache!), sleep, weight, money, stress, trauma and everything you want to let go! The Access Bars® support your body in receiving and realizing the change you choose with joy and ease. In this course you will learn the Access Bars® and you will get wonderful tools from Access Consciousness® to create more lightness in your life.

How does the day seminar work?
Each participant receives the bar activation twice and gives it twice. After the course, you will receive a bar practitioner certificate and will be able to offer bar sessions. Regardless of whether you practice a therapeutic profession or whether you activate the bars with your family, your friends and your children.

FACILITATOR:
Berenice Tölle
berenice.toelle@t-online.de
+4915110619917

CO-FACILITATOR:
Sophie Cerny
sophie@sophiecerny.com
+4369911348442

NEW: This class is being held with the new manual and you can look forward to it! You will also get to know 3 brilliant body processes. ♥

PRICE: international. Repeaters and young people (16-17 years) half price
Free participation for children under 16 accompanied by a paying adult.

You do not need any prerequisites for this course, nor any previous knowledge!

WHO WE ARE ##################

Berenice Tölle is an alternative practitioner for psychotherapy and an awareness coach. Since 2015, she has been helping people in her practice in Porta Westfalica to leave the difficult, problematic life behind for a life with significantly more ease and joy. Your motivation is to see how her clients step out of the expectation trap bit by bit and become themselves again - very consciously! Berenice loves and lives the Access Conscoiusness® tools that she would not give back for no money in the world. https://berenicetoelle.com

Sophie Cerny is an Access Bars® Facilitator, Access Consciousness Certified Facilitator, interpreter, creative director and organic olive oil producer. Characterized by a serious "incurable" disease that she got rid of, she now believes in "miracles" and that EVERYTHING, really EVERYTHING is possible if you make the choice. "Today I know that everything is possible and that all the answers are in us. My greatest wish is that other people can see that they have the choice to change everything, that they see what gift they are on this planet and I do want to empower them with my facilitation to know that they know! "

***PORTUGUÊS*******************************************************

Um exemplo do que o ACCESS BARS® pode fazer:
https://bit.ly/2ZvW94E

Um documentário sobre o que o ACCESS BARS® pode fazer pelas crianças:
https://www.youtube.com/watch?v=Nv0xF6OgM7k

Uma entrevista com Berenice e eu sobre Access Bars®:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqet7WVsTW8

***** INFORMAÇÕES *****
As Barras de Access® são um processo corporal valioso e agradável que já ajudou milhares de pessoas a possibilitar mudanças em todas as áreas de sua vida. ♥

Isso inclui áreas como relacionamentos, saúde (dor de cabeça!), sono, peso, dinheiro, stress, trauma e tudo o que você deseja deixar ir! As Barras de Access® ajudam o seu corpo a receber e realizar a mudança que você escolhe com alegria e facilidade. Neste curso, você aprenderá as Barras de Access® e obterá ferramentas maravilhosas de Access Consciousness® para criar mais leveza na sua vida.

Como funciona o seminário durante o dia?
Cada participante recebe a activação das barras duas vezes e realiza-a duas vezes. Após o curso, receberá um certificado profissional de praticante de barras e estará habilitado a oferecer sessões de barras. Independentemente de escolher praticar uma profissão terapêutica ou activar as barras com a sua família, os seus amigos e os seus filhos.

FACILITADORA:
Berenice Tölle
berenice.toelle@t-online.de
+4915110619917

CO-FACILITADORA:
Sophie Cerny
sophie@sophiecerny.com
+4369911348442


NOVIDADE: Esta aula será realizada com o novo manual e você pode aguardá-lo! Você também receberá três processos de corpos brilhantes. ♥

PREÇO: internacional. Repetidores e jovens (16 a 17 anos) metade do preço
Participação gratuita para menores de 16 anos acompanhada por um adulto pagante.

Você não precisa de nenhum pré-requisito para este curso, nem nenhum conhecimento prévio!

QUEM NÓS SOMOS ##################

Berenice Tölle é uma praticante alternativa de psicoterapia e uma coach de conscientização. Desde 2015, ela ajuda as pessoas na sua prática em “Porta Westfalica” a deixarem uma vida difícil e problemática para uma vida com significativamente mais facilidade e alegria. A sua motivação é ver como os clientes dela saem pouco a pouco da armadilha das expectativas e se tornam novamente eles mesmos - muito conscientemente! Berenice ama e vive as ferramentas do Access Consciousness® que ela não daria em troca por nada no mundo. https://berenicetoelle.com

Sophie Cerny é Facilitadora de Barras de Access®, Facilitadora Certificada de Access Consciousness, intérprete, directora criativa e produtora de azeite orgânico. Caracterizada por uma grave doença "incurável" da qual ela se libertou, ela agora acredita em "milagres" e que TUDO, realmente TUDO é possível se você fizer a escolha. "Hoje sei que tudo é possível e que todas as respostas estão em nós. O meu maior desejo é que outras pessoas vejam que têm a opção de mudar tudo, que vejam que presente são neste planeta e eu quero capacitá-los com a minha facilitação para saibam que sabem! "