VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Last updated: February 16, 2021.

PRÁVNY SUBJEKT, KTORÝ ZHROMAŽĎUJE ÚDAJE, JE:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

S partnermi:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU ÚDAJOV:

Katarina Wallentin, Švédsko
Telefón: +353 857 131 600

Spolupráca s týmto globálnym tímom:

 • Stephen Outram, Austrália
  Telefón: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Telefón: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Írsko
  Telefón: +353 857 131 600

 


1. AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Uchovávame všetky údaje, ktoré potrebujeme na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a klientmi. Tieto údaje sú v rozsahu celého mena, e-mailovej adresy a krajiny až po rozsiahlejšie záznamy, ktoré zahŕňajú celé meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu domova a práce, ako aj údaje o závislých osobách.

Ak navštevujete kurz alebo ak si kúpite produkt, uchovávame vaše daňové alebo identifikačné číslo DPH na daňové účely a všetky údaje, ktoré potrebujeme na vystavenie správnej faktúry vo všetkých jurisdikciách, v ktorých pôsobíme.

Okrem toho, ak navštevujete kurz alebo ak si kúpite produkt, budeme mať záznam aj o tejto transakcii, aby sme mohli zistiť, či spĺňate predpoklady pre pokročilé kurzy a skontrolovať, či spĺňate požiadavky, aby ste sa stali Facilitatorom spoločnosti Access Consciousness.

Taktiež si uchovávame záznam o vašej certifikácii, aby sme mohli poskytnúť všetky služby dohodnuté v zmluve o certifikovanom Facilitatorovi a aby sme vám umožnili uskutočniť vaše podnikanie na základe dohody s nami.

Môžeme si uložiť vašu dodaciu adresu pre dodanie produktu a fakturačnú adresu, ktorá sa môže použiť na overenie platieb kreditnou kartou alebo iných spôsobov platby.

2. PREČO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje uchovávame na účel poskytovania bezplatných služieb a plnenia zmluvných záväzkov s našimi zákazníkmi a klientmi.

Osobné údaje uchovávame, aby sme vám mohli posielať informácie, bezplatné vzorky, produkty a zaregistrovať vás na kurzy a telekonferencie.

Uchovávaním záznamov o zakúpených produktoch, kurzoch a telekonferenciách, na ktorých ste sa zúčastnili, môžeme skontrolovať vaše predpoklady pre budúce pokročilejšie kurzy a ak by ste prejavili záujem stať sa Facilitatorom spoločnosti Access Consciousness. Ak máte záujem stať sa Facilitatorom spoločnosti Access Consciousness, potrebujeme vedieť, aké kurzy a vzdelávacie programy ste už ukončili, aby ste boli kvalifikovaní na Facilitatora.

Záznamy kurzov a telekonferencií sú uložené a distribuované tak, aby umožňovali klientom a zákazníkom prehrávať si kurzy alebo telekonferencie, ktoré navštevovali. Podľa vyššie uvedených kurzov alebo telekonferencií sa záznamy tiež premieňajú na produkty, ktoré sa predávajú v obchode.

Vaše uložené údaje umožňujú, aby vám naše systémy mohli lepšie slúžiť. Napríklad, keď sa zaregistrujete pre kurzy, nemusíte zakaždým vyplňovať vaše údaje. Náš systém tiež pozná, ktoré kurzy ste navštívili v minulosti a vaše údaje môže použiť na ponúkanie určitých cenových výhod.

Uchovávame aj údaje o vašich nákupoch v obchode Access. Niektoré z vašich nákupov môžu prispieť k vašej kvalifikácii na účasť na iných pokročilých kurzoch a niektoré produkty sú potrebné, ak sa rozhodnete stať sa Facilitatorom.

3. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

V rámci spoločnosti Access Consciousness sú osoby, ktoré majú prístup k vašim údajom, tie, ktoré vyžadujú tieto údaje, aby mohli splniť naše zmluvné dohody s našimi zákazníkmi a klientmi. Môžu predstavovať náš komunikačný a marketingový tím, organizátorov našich podujatí, administratívnych pracovníkov a dodávateľov. Okrem toho, ak ste Facilitatorom spoločnosti Access Consciousness, podporné tímy pre rôzne skupiny Facilitatorov budú mať prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytnúť podporu a informácie, ktoré potrebujete pre vašu firmu ako nezávislý dodávateľ.


Okrem toho si externe zadávaná práca na špecializovaných úlohách v oblasti IT a účtovníctva napríklad niekedy vyžaduje, aby sme konzultantom poskytli prístup k vašim údajom kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností voči úradným orgánom alebo na rozvoj a zdokonalenie našich služieb.

Okrem nášho interného tímu a externých agentúr, s ktorými spolupracujeme, majú všetci sprostredkovatelia spoločnosti Access Consciousness uvedení na našich webových stránkach prístup k vašim základným údajom (celé meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo) pri vašej registrácii na jeden z ich kurzov prostredníctvom našej všeobecnej webovej stránky www.accessconsciousness.com. Toto platí pre priame (osobné) kurzy, telekonferencie a online kurzy, ako aj pre kurzy ponúkané naživo cez audio a video stream.Vezmite na vedomie: Facilitator získa prístup k vašim základným údajom iba vtedy, ak sa zaregistrujete na niektorý z jeho kurzov. Facilitator nemá prístup k vašej histórii kurzov alebo produktov alebo k vášmu daňovému číslu alebo číslu DPH. 4. ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Ako sme uviedli vyššie, vaše údaje zdieľame so Facilitatormi spoločnosti Access Consciousness, u ktorých sa rozhodnete absolvovať kurz. Keďže všetci naši sprostredkovatelia sú licencovaní ako nezávislí dodávatelia, na zdieľanie údajov s nimi máme uzatvorené subdodávateľské zmluvy o zdieľaní údajov. 

Spoločnosť Access Consciousness je franchisingový systém, ktorý využíva zdieľaný celosvetový marketingový nástroj prostredníctvom svojho webu www.accessconsciousness.com.Vezmite na vedomie: 
Vaše údaje nezdieľame so Facilitatormi, u ktorých ste neabsolvovali kurz. 
Všetci sprostredkovatelia/subdodávatelia sú viazaní tou istou dohodou o ochrane údajov, ktorú aj my dodržiavame. 5. AKO DLHO SA ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Uložené údaje uchovávame takú dobu, počas ktorej...

 • 

máme vzťah s vami ako zákazníkom, klientom alebo zainteresovanou stranou 

 • sme z právneho hľadiska povinní uchovávať na daňové účely
 • pokiaľ nezrušíte odber alebo nepožiadate o odstránenie vašich informácií6. AKÉ PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV MÁTE AKO ZÁKAZNÍK?

Ako zákazník máte právo...

 • 

spravovať váš e-mail alebo zaplatené predplatné

 • opraviť akékoľvek a všetky informácie, ktoré uchovávame

 • vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás uchovávame

 • požiadať o odstránenie alebo obmedzenie uložených údajov. Ak chcete aktualizovať, zmeniť alebo doplniť vaše údaje, oznámte nám to prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: datacontroller@accessconsciousness.com

Ak chcete byť odstránení z našej databázy, kontaktujte nás tu: datacontroller@accessconsciousness.com

7. SÚ ZÁKAZNÍCI POVINNÍ POSKYTOVAŤ SVOJE ÚDAJE?

Áno, ako zákazník alebo klient musíte poskytnúť údaje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli splniť naše zmluvné záväzky v rámci rôznych služieb, ktoré ponúkame. V závislosti od toho, čo od nás požadujete, vás požiadame, aby ste poskytli informácie, ktoré môžu obsahovať vaše celé meno, e-mailovú adresu a krajinu alebo aj rozsiahlejšie podrobnosti vrátane celého mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, domácej a pracovnej adresy, ako aj podrobnosti o závislých osobách.

8. SÚBORY COOKIE, PROFILOVANIE A AUTOMATIZÁCIA 


Súbory cookie používame na to, aby boli naše stránky funkčné a používateľsky ústretové. Pri prvej návšteve našej stránky sa objaví automaticky otvárané okno oznamujúce, že používame súbory cookie a že pokračovaním súhlasíte s umiestnením súborov cookie do vášho počítača. V priebehu procesu sa do vášho počítača umiestni súbor cookie, aby sa vám nezobrazovalo automaticky otvárané okno pri každej ďalšej návšteve webovej stránky.

Nevykonávame žiadnu formu automatického profilovania. Niekedy si preveríme, ktoré témy môžu klienta zaujímať na základe jeho predchádzajúcich výberov kurzov alebo produktov.

Vaše údaje nezdieľame ani ich nepredávame žiadnej externej agentúre. Kontroly predpokladov pre pokročilé kurzy sa spracovávajú automaticky.

9. KDE UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Na uchovávanie vašich údajov s cieľom splniť naše zmluvné záväzky voči zákazníkom a klientom používame viacero systémov, a to nám tiež umožňuje fungovať globálne.

Informácie sú vo všeobecnosti uložené v cloudových službách a na počítačoch v Spojených štátoch amerických, Európskej únii a Austrálii. Geografické polohy sa môžu líšiť medzi rôznymi poskytovanými službami.

10. AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Zamestnanci spoločnosti Access Consciousness, dodávatelia a externé agentúry, s ktorými spolupracujeme, podpísali všetky NDA (Dohoda o nezverejnení informácií). Zároveň boli vyškolení v oblasti ochrany údajov.


K uloženým údajom môžu mať prístup iba cez chránené a zabezpečené vstupné miesta používatelia s povolením na prístup k informáciám. Všetci sprostredkovatelia/subdodávatelia spoločnosti Access Consciousness podpísali dohody o ochrane údajov, ktoré chránia informácie, ktoré s nimi zdieľame. Ponúkame aj písomné a online informácie o ochrane údajov, ktoré sú bezplatne k dispozícii Facilitatorom.