Är Access Consciousness en sekt?

Article by Chutisa Bowman on the author Eric Hoffer´s (The True Believer) definitions and differences of cults, mass movements and practical organizations. "An organization is a cult if the vigor of an organization stems from the propensity of its followers for united action and self-sacrifice. Access Consciousness empowers people to know that they always have their own choice. It is about awareness, choice and possibilities, not exclusion. According to Hoffer, cults cannot do this, because if they do they will destroy themselves if they allow individuals to have self-interest, choice and awareness." Read the full article here.

Är Access Consciousness en sekt?

Av Chutisa Bowman

Som certifierad Access Consciousness facilitator och kursledare har jag ofta fått frågan “Är Access Consciousness en sekt(eng. ’cult’)?” Det fick mig att undersöka vad en sekt egentligen är och varför de gör oss så obekväma och väcker så mycket misstankar och osäkerhet.


När någon talar om sekter ställer jag en enkel fråga: "Vad menar du med sekt?" Jag har upptäckt att de flesta associerar ordet sekt till avskärmade religiösa eller andliga grupper som leds av en karismatisk ledare med hängivna anhängare. Grupper vars övertygelser och metoder betraktas som onormala och bisarra.


För vissa väcker ordet sekt tankar om konstigt klädda människor med rakade huvuden som dansar och sjunger i gathörnen. Eller en liten grupp extremister som håller till på en avlägsen gård. Sekt kan även frammana bilden av en grupp som isolerar sig själva från vänner, familj eller hela samhället, samt religiösa grupper med farliga, kriminella, ohederliga och oetiska metoder.


Termen sekt används ofta slarvigt, utan att man kanske helt och hållet är medveten om vad ordet betyder och vad det associeras till. De flesta anser att en sekt är något negativt; något som faller utanför den allmänna uppfattningen om vad som är ”normalt” eller representativt för ”det goda” i samhället. Dagens allmänt negativa uppfattning är att en sekt är en andlig grupp som har konstiga, underliga eller bisarra övertygelser, är högst kontrollerande och utför kriminella handlingar. Och många av de föreställningar som är kopplade till definitionen av sekt har skapats av media.


Vad är en sekt egentligen?

Ursprungsbetydelsen av engelska ordet ”cult” är inte nedsättande. Ordet kommer från franskans culte, med rötter i latinets cultus, vilket betyder vård, omsorg och tillbedjan. Latinets cultus – perfekt particip för colere, betyder att odla. Ordet användes i meningen att dyrka eller åberopa en gudom.
World Book Encyclopedia förklarar att termen ”cult” traditionellt hänvisade till vilken form av dyrkan eller rituella sedvänjor som helst.

På de bedömningsgrunderna så kan alla andliga och religiösa organisationer klassificeras som kulter. I t.ex. akademiska texter refereras ofta den tidiga kristna kyrkan till som en kult, och det hänvisas t.ex. även till Mariakulten.

Idag har det generella användandet av orden sekt fått en annan betydelse. Det är inte längre de ursprungliga definitionerna som man tänker på när man anklagar en grupp för att vara sektliknande.


Sedan mitten av 1800-talet har publicitet kring kulter och sekter förändrat betydelsen av termerna som nu fått en mycket mer nedsättande och negativt värderande klang. Nuförtiden använder många termen för att hänvisa till vilken grupp eller rörelse som helst som de anser går utanför normen eller som de menar är farlig. Det inkluderar vanligen även det som brottsbekämpningen anser vara farliga eller destruktiva kulter, t.ex. de som främjar mord, övergrepp eller självmord.


Låt oss, innan vi undersöker frågan ”Är Access Consciousness en sekt?”, beakta inte bara World Book Encyclopedias definition, utan också vad ledande experter inom området kulter, sekter och massrörelser säger. Eric Hoffer, författare till bästsäljaren The True Believer hävdar att en kult eller sekt (massrörelse) inte drar till sig eller behåller anhängare genom sina doktriner och löften, utan genom den fristad som erbjuds från den individuella och enskilda existensens oro, sterilitet och meningslöshet.


Han bekräftar också att vissa rörelser är av godo medan andra inte är det, men han undersöker inte en rörelses moral eller sedlighet utan tittar enbart på dess egenskaper och taktik. Boken tränger in i psykologin hos de frustrerade och otillfredsställda, de som ivrigt skulle offra sig själva för vad som helst som skulle kunna ge deras liv mer mening.

Den missnöjde förlorar sig själv i dessa rörelser genom att ta till sig de fanatiska attityder som, enligt Hoffer, är en grundläggande flykt från jaget. Hoffer betonar att för den som är frustrerad erbjuder en massrörelse (sekt) ersättning antingen för hela jaget eller för de delar som gör livet uthärdligt men som inte kan frammanas av den enskilde själv.

Efter att ha studerat boken The True Believer, blev jag klarare över den grundläggande skillnaden mellan Access Consciousness och det, som allmänheten, media och brottsbekämpande myndigheter för närvarande definierar som sekt.


Baserat på Hoffers definitioner är Access Consciousness vad han i sin bok kortfattat beskriver som en pragmatisk organisation (”practical organization”). Eric Hoffer beskriver även kontrasten mellan en pragmatisk organisation och en sekt;


”Det finns en grundläggande skillnad mellan en massrörelses lockelse och dragningskraften hos en pragmatisk organisation. Den pragmatiska organisationen erbjuder individuell utveckling... Och som motsats attraherar en sekt inte anhängare för att den uppfyller längtan efter självutveckling, utan för att den tillfredsställer ett överdrivet intresse för självförnekelse. Sekter erbjuder ersättning antingen för hela jaget eller för de delar som gör livet uthärdligt och som inte kan frammanas av den enskilde själv.”

Ur Hoffers kännedom om massrörelser (sekter) framkommer att de är ett utlopp för de vars individuella värde ses som otillräckligt i omvärldens ögon och – än viktigare – i deras egna.


Om man utgår från Hoffers ståndpunkt, är Access Consciousness en genuint pragmatisk och praktiskt inriktad organisation, eftersom den främjar medvetande, medvetenhet, insikt och självutveckling. Access Consciousness vill göra det möjligt för alla att alltid veta att de har egna insikter och kan välja att vara så kraftfulla som de verkligen är. Access Consciousness erbjuder inte en ersättning för det som Hoffer beskriver som det fullständiga jaget (“the whole self”), utan erbjuder och uppmuntrar individen till att frammana egna resurser, egen medvetenhet och den egna inre vetskapen.


Eric Hoffer föreslår att en organisation är en sekt om dess styrka härrör från anhängarnas benägenhet för självförsakelse och gemensamma handlingar, bäst sammanfattat som:

”En massrörelses (sekts) främsta intresse ligger i att främja, förbättra och vidmakthålla samlad aktion och självförnekelse... vilken grupp eller organisation som helst som försöker skapa och bibehålla tät sammanhållning genom konstant offervilja och självförsakande uppvisar ofta en massrörelses (sekts) egenheter.”


I motsats till det beror Access Consciousness kraft och tillväxt inte på någon förmåga att väcka och tillfredsställa ett passionerat självförsakande utan istället på en uppmuntran av individuell utveckling. Access inspirerar människor att tillåta sig att själva komma först i sitt liv, i stället för att låta sig styras av alla andras behov, önskningar och begär. Access Consciousness erbjuder verktyg och insikter som möjliggör medvetenhet om att vi kan uppfatta, förnimma, veta, vara och ta emot allt – och att vi alltid har valmöjligheter. Det handlar om medvetenhet, val och möjligheter, inte uteslutning. Enligt Hoffer kan sekter inte tillåta just detta. De kan inte tillåta individen att ha egenintresse, valmöjligheter och medvetenhet, eftersom sekterna i så fall skulle förstöra sig själva.


I sin bok fastställer Hoffer;


”…en massrörelse förlorar mycket när den luckrar upp sin täta, kollektiva enhet och börjar tillåta individuell utveckling som grunden i sin verksamhet. Detsamma gäller religiösa och omstörtande organisationer; om de utvecklas till massrörelser beror mindre på doktrinerna de förespråkar och programmen de för fram, än i vilken grad deras främsta intresse är enhetlig sammanhållning och hängiven offervilja.”


Utifrån det perspektivet skulle Access Consciousness aldrig nå framgång som sekt eftersom man inte kräver någon försakelse eller upplösning av jaget genom att ge upp sin individuella särskiljning för en tätt och samlat kollektiv.


Hoffer understryker att för att kunna bli en del av en sekt och en kompakt enhet behöver medlemmarna ge upp mycket. Sekten kräver att de ger upp privatliv, egna värderingar och ofta sina individuella ägodelar. De måste bli anhängare, sanna troende (”True believer”) och leva sina liv enligt ledarens åsikter och värderingar.  


Access Consciousness grundare är tvärtom inte intresserad av att samla på anhängare. Han är intresserad av stärkande av individens egen kraft och understryker att förmågan att kunna få andra att följa inte är detsamma som ledarskap. Det finns en skillnad mellan den som tar kommandot och den som är en ledare.

Sekter tar kommandot i ditt liv. En sann ledare är den som vet vart den är på väg och som bjuder dig att följa med om du så väljer. Och om du inte väljer det, så är det också ditt fria val.


Access Consciousness kan heller inte växa som sekt eller kult eftersom du uppmuntras att inse, veta och vara medveten om att ingen och inget är mer värdefullt än din egen medvetenhet och dina egna val. Och än viktigare – att aldrig överge dig själv för någon annans synpunkter. Access Consciousness kräver inte att du ska tycka eller tro på något särskilt. Du behöver inte ens tro att Access Consciousness verktyg fungerar för att du ska kunna lära dig använda dem med framgång.

Du uppmuntras att söka och veta vad din egen uppfattning är, då du är den som vet allt om ditt liv och vad som är sant och rätt för dig. Du uppmuntras att släppa synpunkter och åsikter enbart om du ser dem som en begränsning.


Access Consciousness har inte några svar utan uppmuntrar istället till frågor; "Hur skulle det vara om dina åsikter inte behöver vara ett hinder? Hur skulle det vara om din utgångspunkt är en möjlighet?"


Så är Access Consciousness en sekt eller en källa till egen kraft?


Övers. anm. Enligt Svenska Nationalencyklopedin kommer ordet sekt av latinets secta ’följe’, ’anhang’, ’sekt’ och av sequor ’följa’ och betecknar en religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna (mindre) politiska ytterlighetsgrupper.